Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Παπαδιαμάντης και ΕΚΕΒΙ

Στου Μα­κρυ­γιάν­νη, ε­πί της ο­δού Αθα­να­σίου Διά­κου, γω­νία με Πο­ρί­νου, βρί­σκε­ται το πο­λυώ­ρο­φο κτί­ριο, στο ο­ποίο στε­γά­ζε­ται το Εθνι­κό Κέ­ντρο Βι­βλίου. Στις δυο ό­ψεις εί­ναι α­ναρ­τη­μέ­να μο­νί­μως πα­νώ α­πό τα ε­πε­τεια­κά έ­τη, που ε­ορ­τά­στη­καν κα­τά τα πρώ­τα χρό­νια του νέ­ου αιώ­να. Επί της προ­σό­ψεως: Εγγο­νό­που­λος 2007, Κα­ρα­γά­τσης 2008, Ρί­τσος 2009, Γκά­τσος 2011, Βρετ­τά­κος 2012. Στην ό­ψη της πα­ρό­δου: Θε­ο­το­κάς 2005, Πα­πα­δια­μά­ντης 2001. Όλα τα πα­νώ, α­νε­ξαι­ρέ­τως, α­να­γρά­φουν ό­τι εί­ναι για την ε­πέ­τειο των 100 χρό­νων α­πό τη γέν­νη­ση ε­κά­στου των τι­μώ­με­νων. Με άλ­λα λό­για, και οι ε­πτά υ­πέ­ρο­χοι εί­ναι της γε­νιάς του ’30. Κά­ποιοι α­πό τους πε­ρα­στι­κούς – και εί­ναι πολ­λοί χά­ρις στην πε­ζο­δρό­μη­ση της ο­δού Μα­κρυ­γιάν­νη και το σταθ­μό του Με­τρό – εκ­φρά­ζουν α­πο­ρία. Οι έ­νοι­κοι, ό­μως, του Ε.ΚΕ.ΒΙ. ου­δό­λως εκ­πλήσ­σο­νται. Εκα­τό χρό­νια, λοι­πόν, το 2001, α­πό τη γέν­νη­ση του Πα­πα­δια­μά­ντη.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Η Εποχή" στις 27/5/2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: