Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Επιστολές περί Παπαδιαμάντη

Λά­βα­με και δη­μο­σιεύου­με χω­ρίς ου­δέ­να σχο­λια­σμό δύο ε­πι­στο­λές। Η μία, με κα­νο­νι­κό τα­χυ­δρο­μείο, α­πό τον κ. Ν. Δ. Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λο και η άλ­λη, με η­λεκ­τρο­νι­κό τα­χυ­δρο­μείο, α­πό την κ. Γ. Φα­ρί­νου - Μα­λα­μα­τά­ρη, μέ­λος της Οργα­νω­τι­κής Επι­τρο­πής του Γ’ Διε­θνούς Συ­νε­δρίου για τον Αλέ­ξαν­δρο Πα­πα­δια­μά­ντη.

Κύ­ριε Διευ­θυ­ντά,

Ο φί­λος κ. Γ. Ζε­βε­λά­κης με το κεί­με­νό του « Έρευ­να χω­ρίς α­νώ­φε­λες υ­πε­ρα­σπι­στι­κές προ­θέ­σεις» (Η Επο­χή, 20.12.2010) ε­πα­να­λαμ­βά­νει τον ι­σχυ­ρι­σμό ό­τι ο “φι­λε­λεύ­θε­ρος ποιη­τής” Π..., που ζή­τη­σε οι­κο­νο­μι­κή βοή­θεια α­πό τον Γ. Φι­λά­ρε­το, εί­ναι ο Πα­πα­δια­μά­ντης. Την ταύ­τι­ση αυ­τή στη­ρί­ζει κυ­ριό­τα­τα στο γε­γο­νός ό­τι ο Φ. Α. Δη­μη­τρα­κό­που­λος α­πο­δί­δει στον Πα­πα­δια­μά­ντη ε­πτά κεί­με­να με την υ­πο­γρα­φή Π., δη­μο­σιευ­μέ­να στην Εφη­με­ρί­δα και την Ακρό­πο­λιν.
Αλη­θεύει, πράγ­μα­τι, ό­τι ό­χι μό­νο ο Δη­μη­τρα­κό­που­λος αλ­λά και ο Βα­λέ­τας πο­λύ νω­ρί­τε­ρα α­πέ­δω­σαν στον Πα­πα­δια­μά­ντη άρ­θρα της Ακρο­πό­λεως με την υ­πο­γρα­φή Π. Η πα­πα­δια­μα­ντι­κή τους ό­μως πα­τρό­τη­τα έ­χει α­θε­τη­θεί με το με­λέ­τη­μα του γρά­φο­ντος «Υπε­ρα­σπί­ζο­ντας το πα­πα­δια­μα­ντι­κό κεί­με­νο» (Αρχείον Ευ­βοϊκών Με­λε­τών, τόμ. 34, 2011 –2002, Αθή­να 2004).
Για την υ­πο­γρα­φή αυ­τή, που μας έ­χει πα­ρα­πλα­νή­σει και τα­λαι­πω­ρή­σει ό­χι λί­γο, θα δη­μο­σιευ­τεί ε­ντός του πα­πα­δια­μα­ντι­κού έ­τους 2011 ει­δι­κό με­λέ­τη­μα.

Με πολ­λές ευ­χα­ρι­στίες για τη φι­λο­ξε­νία
Ν.Δ. Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος Χαλ­κί­δα, 27-12-2010

From: gfar@lit.auth.gr
Subject: Συ­νέ­δριο Πα­πα­δια­μά­ντη
Date: 05 Ια­νουα­ρίου 2011 6:02:45 ΜΜ GMT+02:00
To: epohi@otenet.gr

Με α­φορ­μή το άρ­θρο της κ. Μά­ρης Θε­ο­δο­σο­πού­λου για τον Πα­πα­δια­μά­ντη, σας στέλ­νω την προ­κή­ρυ­ξη του Γ' Συ­νε­δρίου, στην ο­ποία α­να­γρά­φο­νται τα μέ­λη της Οργα­νω­τι­κής και της Επι­στη­μο­νι­κής Επι­τρο­πής. Σας πα­ρα­κα­λώ να της το προω­θή­σε­τε. Σας ευ­χα­ρι­στώ, ΓΦ

Prof. G. Farinou-Malamatari
Aristotle University of Thessaloniki
Dep. of Medieval and Modern Greek Studies
54124 Thessaloniki, Greece
+30 2310997135, +30 2310930524
fax +30 2310997092
fax +30 2310 997094

Ε­ΤΑΙ­ΡΕΙΑ
ΠΑ­ΠΑ­ΔΙΑ­ΜΑ­ΝΤΙ­ΚΩΝ ΣΠΟΥ­ΔΩΝ
Μαυ­ρο­μι­χά­λη 16 – 106 80 Αθή­να
Τηλ. 210 360 55 32, Fax 210 36 37 304
e-mail: domosbooks@ath.forthnet.गर

Γ’ ΔΙΕ­ΘΝΕΣ ΣΥ­ΝΕ­ΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Α­ΛΕ­ΞΑ­ΝΔΡΟ ΠΑ­ΠΑ­ΔΙΑ­ΜΑ­ΝΤΗ

Α’ Ε­ΓΚΥ­ΚΛΙΟΣ Ε­ΠΙ­ΣΤΟ­ΛΗ
(Ἐ­πα­νά­λη­ψη μὲ διευ­κρι­νί­σεις)

Τὸ 2011 συ­μπλη­ρώ­νο­νται 160 χρό­νια ἀ­πὸ τὴ γέν­νη­ση τοῦ Ἀ­λε­ξάν­δρου Πα­πα­δια­μά­ντη καὶ 100 ἀ­πὸ τὸν θά­να­τό του. Ἡ Ἑ­ται­ρεία Πα­πα­δια­μα­ντι­κῶν Σπου­δῶν προ­γραμ­μα­τί­ζει τὴν ὀρ­γά­νω­ση τοῦ Γ΄ Διε­θνοῦς Συ­νε­δρίου γιὰ τὸν Πα­πα­δια­μά­ντη, πι­θα­νό­τα­τα στὴ Σκιά­θο, στὰ τέ­λη Σε­πτεμ­βρίου ἢ στὶς ἀρ­χὲς Ὀ­κτω­βρίου 2011, μὲ κε­ντρι­κὸ θέ­μα
Πα­πα­δια­μά­ντης με­τα­φρά­ζων καὶ με­τα­φρα­ζό­με­νος
Ὁ Πα­πα­δια­μά­ντης ἦ­ταν ἐ­παγ­γελ­μα­τίας με­τα­φρα­στὴς ἀ­πὸ τὰ ἀγ­γλι­κὰ καὶ τὰ γαλ­λι­κὰ κυ­ρίως λο­γο­τε­χνι­κῶν καὶ ἱ­στο­ρι­κῶν κει­μέ­νων, τὰ πε­ρισ­σό­τε­ρα ἀ­πὸ τὰ ὁ­ποία δη­μο­σιεύ­τη­καν χω­ρὶς τὸ ὄ­νο­μά του σὲ ἐ­φη­με­ρί­δες καὶ πε­ριο­δι­κά. Ἐ­πί­σης ὁ Πα­πα­δια­μά­ντης ἔ­χει ἐ­πα­νει­λημ­μέ­να με­τα­φρα­στεῖ σὲ πολ­λὲς ξέ­νες γλῶσ­σες (ἀγ­γλι­κά, γαλ­λι­κά, ἱ­σπα­νι­κά, γερ­μα­νι­κά, ἰ­τα­λι­κὰ κ.ἄ.) καὶ ἔ­χει «με­τα­γλωτ­τι­στεῖ»/«με­τα­γρα­φεῖ» στὴ δη­μο­τι­κή.

Ἑ­πο­μέ­νως οἱ θε­μα­τι­κοὶ ἄ­ξο­νες τοῦ Συ­νε­δρίου, τὸ ὁ­ποῖο δὲν θὰ εἶναι αὐ­στη­ρῶς νε­ο­ελ­λη­νι­κό, ἀλ­λὰ θὰ δια­λαμ­βά­νει καὶ ὅ­μο­ρα ἐ­πι­στη­μο­νι­κὰ ἀ­ντι­κεί­με­να, εἶναι:
α) Ὁ Πα­πα­δια­μά­ντης ὡς με­τα­φρα­στὴς τῆς ξέ­νης λο­γο­τε­χνίας καὶ γραμ­μα­τείας.
(Ἤ­δη ἔ­χουν ἐκ­δο­θεῖ σὲ βι­βλίο οἱ ἀ­κό­λου­θες με­τα­φρά­σεις: Ἀλ­φόν­σου Δω­δέ, Ταρ­τα­ρί­νος ὁ ἐκ Τα­ρα­σκῶνος – Οὐΐλλιαμ Μπλαί­κη, Γε­ρὰ σώ­μα­τα διὰ τὰ ἀ­γό­ρια καὶ τὰ κο­ρί­τσια μας – Θ. Δο­στο­γέφ­σκη, Τὸ Ἔ­γκλη­μα καὶ ἡ Τι­μω­ρία – Μάρ­κου Τουαίν, «Ἑ­νὸς ἑ­κα­τομ­μυ­ρίου λι­ρῶν χαρ­το­νο­μί­σμα­τα» καὶ ἄλ­λα ἀ­φη­γή­μα­τα – Μπρὲτ Χάρ­τ, Ἀρ­γο­ναυ­τι­καὶ διη­γή­σεις – Ἀλ­φρέ­δου Κλάρ­κ, Ἡ εὕ­ρε­σις τῆς γυ­ναι­κὸς τοῦ Λὼτ – Τζέ­ρομ Κ. Τζέ­ρο­μ, Ἡ Νέα Οὐ­το­πία καὶ ἄλ­λα εὐ­θυ­μο­γρα­φή­μα­τα – Φρε­δε­ρί­κου Γ. Φάρ­ρα­ρ, Ὁ βίος τοῦ Χρι­στοῦ – Ἀ­ντω­νίου Παύ­λο­βι­τς Τσέ­χω­β, Τέσ­σα­ρα διη­γή­μα­τα – Guy de Maupassant, Ἡ κλη­ρο­νο­μία – Χὼλλ Κέιν, Ὁ Μα­ξιώ­της – George Ohnet, Ὁ ἰα­τρὸς Ρα­μῶ – Γεωρ­γίου Φίν­λεϋ, Ἱ­στο­ρία τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Ἐ­πα­να­στά­σεως, τ. Α+Β – Ε. Γ. Οὐέλ­λς, Ὁ Ἀό­ρα­τος)
β) Ὁ Πα­πα­δια­μά­ντης ὡς ἐν­δο­γλωσ­σι­κὸς με­τα­φρα­στὴς (π.χ. Ψαλ­μοὶ)
γ) Ὁ Πα­πα­δια­μά­ντης σὲ ξέ­νες γλῶσ­σες
δ) Ἐν­δο­γλωσ­σι­κὴ με­τά­φρα­ση τοῦ Πα­πα­δια­μά­ντη (με­τα­γλωτ­τί­σεις καὶ δια­σκευὲς τῶν ἔρ­γων του στὴ δη­μο­τι­κὴ)
ε) Ζη­τή­μα­τα γνη­σιό­τη­τας τῶν με­τα­φρά­σεων ποὺ ἀ­πο­δί­δο­νται στὸν Πα­πα­δια­μά­ντη καὶ κρι­τή­ρια συ­γκρό­τη­σης τῶν κα­τα­λό­γων τῶν πα­πα­δια­μα­ντι­κῶν με­τα­φρά­σεων.
Ἂν ὑ­πάρ­ξει χρό­νος, θὰ δια­τε­θεῖ σὲ ἐ­λεύ­θε­ρες ἀ­να­κοι­νώ­σεις.
Ὁ χρό­νος τῶν ἀ­να­κοι­νώ­σεων δὲν θὰ ὑ­περ­βαί­νει σὲ κα­μιὰ πε­ρί­πτω­ση τὰ 20΄ λε­πτά. Σᾶς πα­ρα­κα­λοῦ­με νὰ δη­λώ­σε­τε τὴ συμ­με­το­χή σας (δί­νο­ντας πλή­ρη στοι­χεῖα) καὶ νὰ ἀ­πο­στεί­λε­τε τίτ­λο καὶ κα­τα­το­πι­στι­κὴ πε­ρί­λη­ψη τῆς προ­τει­νό­με­νης ἀ­να­κοί­νω­σης ἕως τὶς 30 Νο­εμ­βρίου 2010 στὴ γραμ­μα­τεία τῆς Ὀρ­γα­νω­τι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς (mail: domosbooks@ath.forthnet.gr ἢ valialabrop@yahoo.gr εἴ­τε μὲ fax: 210 3637304, εἴ­τε τα­χυ­δρο­μι­κὰ στὴ διεύ­θυν­ση: Ἑ­ται­ρεία Πα­πα­δια­μα­ντι­κῶν Σπου­δῶν, Μαυ­ρο­μι­χά­λη 16, 10680 Ἀ­θή­να).
Ἡ Ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ Ἐ­πι­τρο­πὴ θὰ ἐ­πι­λέ­ξει τὶς εἰ­ση­γή­σεις. Στὴ συ­νέ­χεια θὰ κα­ταρ­τι­στεῖ τὸ πρό­γραμ­μα τῶν συ­νε­δριῶν καὶ θὰ ἐ­νη­με­ρω­θεῖ­τε ἐ­γκαί­ρως μὲ νέα ἐ­γκύ­κλιο ἐ­πι­στο­λή.
Ὁ Δῆ­μος Σκιά­θου προ­τί­θε­ται νὰ ἀ­να­λά­βει τὰ ἔ­ξο­δα φι­λο­ξε­νίας. Οἱ σύ­νε­δροι κα­λοῦνται νὰ με­ρι­μνή­σουν γιὰ τὴν κά­λυ­ψη τῶν ὁ­δοι­πο­ρι­κῶν τους.
Μὲ τι­μὴ
Ἡ Ὀρ­γα­νω­τι­κὴ Ἐ­πι­τρο­πὴ
Πρό­ε­δρος:
Φώ­της Δη­μη­τρα­κό­που­λος
Μέ­λη: Δημ. Μαυ­ρό­που­λος,
Κων. Πι­τσά­κης, Ἀ­ση­μί­να Σουλ­τά­νη,
Δημ. Δ. Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος,
Γεωρ­γία Φα­ρί­νου-Μα­λα­μα­τά­ρη

Ἡ Ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ Ἐ­πι­τρο­πὴ

Νά­σος Βα­γε­νάς,
Κα­θη­γη­τὴς Θεω­ρίας καὶ Κρι­τι­κῆς τῆς Λο­γο­τε­χνίας ΕΚ­ΠΑ
Φώ­της Δη­μη­τρα­κό­που­λος,
Κα­θη­γη­τὴς τῆς Βυ­ζα­ντι­νῆς,
Με­τα­βυ­ζα­ντι­νῆς Φι­λο­λο­γίας
καὶ Πα­λαιο­γρα­φίας ΕΚ­ΠΑ
Σταῦ­ρος Ζου­μπου­λά­κης,
Φι­λό­λο­γος, Διευ­θυ­ντὴς
πε­ριο­δι­κοῦ Νέα Ἑ­στία
Ἄ­ρης Μπερ­λής, Δο­κι­μιο­γρά­φος, κρι­τι­κὸς καὶ με­τα­φρα­στὴς
Ἰωάν­να Να­ού­μ, Λέ­κτο­ρας
Γε­νι­κῆς καὶ Συ­γκρι­τι­κῆς
Γραμ­μα­το­λο­γίας Α­ΠΘ
Λα­μπρι­νὴ Τρια­ντα­φυλ­λο­πού­λου, Φι­λό­λο­γος
Γεωρ­γία Φα­ρί­νου-Μα­λα­μα­τά­ρη, Κα­θη­γή­τρια Νε­ο­ελ­λη­νι­κῆς
Φι­λο­λο­γίας Α­ΠΘ

ΣΗΜ. Μὲ τὴν πα­ρά­κλη­ση νὰ ἀ­να­κοι­νω­θεῖ σὲ ὅ­λα τὰ μέ­λη τοῦ Τμή­μα­τός σας ἢ νὰ προω­θη­θεῖ ὅ­που νο­μί­ζε­τε.

Ἀ­θή­να, 20 Σε­πτεμ­βρίου 2010

Ἐκ τῆς Γραμ­μα­τείας


Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Η Εποχή" στις 9/1/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: